ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ | News.MN

ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨᠰᠤᠬᠠᠶᠢᠲᠤ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ︽ᠡ᠊︾ ᠣᠪᠤᠭ ᠲᠠᠢ ︽ᠨ︾ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠷᠠᠨᠰ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠳ᠋ ᠪᠧᠨ᠋ᠽ ᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠢ 125 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ 20 ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ 570 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠯᠥᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ  ᠭᠠᠷᠬᠤ  ᠭᠡᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ