ᠪ∙ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠪ∙ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠵᠡᠢ

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ︵2019.05.05 ︶ ᠲᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ︾ ᠍ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ 256 ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪ∙ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠡ᠊∙ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠡ᠊∙ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠲᠤ  ᠲᠠᠬᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪ ∙ ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠰᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠴᠠᠯ ᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ  ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ ᠨᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪ∙ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠄ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠭᠤᠳ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠳᠦ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ