ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ | News.MN

 ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

︽ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ︾ ᠱᠤᠸᠤ᠋ ᠠᠴᠠ 100 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ The Wasa¬bies ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ  ᠡᠶᠢᠨ  ᠬᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡ᠊∙ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠄ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠮᠠᠨᠢ Girls Generation ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ Girls Generation ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠬᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ  ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠤ Golden Music Awards ᠍ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠢᠬᠦ  ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ

1 ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ

Avatar

зочин 2019-05-08 66.181.161.107

Амжилт хүсье. уран бүтээлээ тасралтгүй хийгээрэй. охидын хамтлагууд удаан оршин тогтнох тал дээр асуудалтай байддаг шүү.