︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠰᠰ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ︾ ᠍ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ | News.MN

 ︽ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠰᠰ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ︾ ᠍ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠰ ᠸᠧᠭᠠᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ Мrs World 2019 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ  ︵2019.05.05 ︶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ  ᠮᠢᠰᠰ ᠠ᠊∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 35 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠡᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ 12 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ  ᠮᠢᠰᠰ᠂ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠢᠰᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠰᠰ Mrs World 2019 ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃
ᠠ᠊∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ make up artist ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ