ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠸᠦ᠋ᠯ  ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ GURU ART WELL ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠭᠷᠡᠨᠫᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴ∙ᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠄ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ︽ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ︾᠂  ︽ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ︾᠂  ︽ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ ︾᠂  ︽ᠲᠥᠪᠡᠷᠭᠡᠨ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 16 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 500 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠭᠷᠡᠨᠫᠷᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠷᠡᠨᠫᠷᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ