ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠤᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ᠂ 18 ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠥᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ᠂ ᠰᠠᠩᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠤᠯ᠂ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ-ᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨᠲ᠋ᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠥᠷᠢᠳᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ