ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠶᠢ ᠢᠴᠢᠨᠤᠵᠶᠤ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠶᠢ ᠢᠴᠢᠨᠤᠵᠶᠤ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠰᠠᠺᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠦᠦ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠦ᠋ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋ ᠮ∙ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠱᠶᠤ᠋ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 71 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠺᠤᠷᠶᠤ᠋ ᠮ∙ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠮᠢᠶᠤᠭᠢᠷᠶᠤ᠋ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠽᠠᠺᠢ ᠲᠠᠺᠠᠶᠠᠰᠤ᠋ ᠡᠩᠳᠣᠭ᠂ ᠤᠽᠠᠺᠢ ᠭᠤᠶ᠋ᠸᠳᠤ᠋ ᠺᠠᠶᠢᠰᠸᠭ᠌ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃     ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠧ ᠲᠠᠮᠠᠸᠠᠰᠢ ᠪ∙ᠮᠥᠩᠬᠡ-ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠲ᠋ᠠᠺᠤᠮᠢ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃  ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠢᠴᠢᠨᠤᠵᠶᠤ᠋ ᠠ᠊∙ᠢᠴᠢᠨᠨᠣᠷᠪᠤ  ᠤᠺᠢᠨᠤᠤᠮᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ 4 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠱᠶᠤ᠋ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ