ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ | News.MN

ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ 00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠨᠧᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ 40 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ U ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠬᠥᠷ 41 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ M ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ ᠃
ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠶᠠᠯᠢᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ︽ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠂ ᠮᠥᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ 11.7 ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ