︽ᠡᠷᠳᠡᠮᠢᠨ︾ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠡᠰ ᠲᠤᠤᠵᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

︽ᠡᠷᠳᠡᠮᠢᠨ︾ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠡᠰ ᠲᠤᠤᠵᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠺᠠᠲ᠋ᠤᠳ᠋᠍ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠵᠡᠰ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ︽ᠡᠷᠳᠡᠮᠢᠨ︾ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠡᠰ ᠲᠤᠤᠵᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ Changzhou Aibang ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ 50 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ᠂ 0.9 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠰ ᠲᠤᠤᠵᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃  ᠵᠡᠰ ᠲᠤᠤᠵᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠰ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠡᠰ ᠲᠤᠤᠵᠠ ᠶᠢ 100 ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ︽ᠡᠷᠳᠡᠮᠢᠨ︾  ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ  ᠸᠠᠯᠢᠶᠤᠲ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃
︽ᠡᠷᠳᠡᠮᠢᠨ︾  ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 2008 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠵᠡᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠰ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠺᠠᠪᠧᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ 6-7 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠴᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ