ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ 15 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ 15 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠸᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠭᠷᠡᠨᠫᠷᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠺᠷᠠᠰᠨᠤᠶᠠᠷᠢᠰᠺ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠺᠦᠪᠠ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠲᠦᠷᠺ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 17 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 187 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ 10 ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ 50 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠥᠬᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 11 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ  ᠬᠦᠷᠲᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃
ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 68 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠰ∙ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ 57 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠰ∙ᠰᠡᠷᠡᠩᠴᠢᠮᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 70 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠭ∙ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 68 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠡ᠊∙ᠳᠠᠸᠠᠨᠠᠰᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 57 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠨ∙ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠤᠶᠠᠨ᠂ 65 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠪ∙ᠪᠠᠲᠤᠮᠠᠩᠨᠠᠢ᠂ 70 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠳᠤ ᠡ᠊∙ᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ 86 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠣ᠊∙ᠦᠢᠲᠦ᠋ᠮᠡᠨ᠂ 92 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠪ∙ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ 53 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠡ᠊∙ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 55 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠳᠦ ᠪ∙ᠪᠣᠯᠣᠷᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 59 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠳᠦ ᠠ᠊∙ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ 65 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ  ᠳᠦ ᠽ∙ ᠪᠣᠯᠣᠷᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ 68 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠡ᠊∙ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ᠂ 72 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠣ᠊∙ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠦᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ