ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠴᠢᠳ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ  ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠴᠢᠳ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ  ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠢᠨᠳᠦᠨᠢᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ  ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 39 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ︵TRACK︶ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ︽ᠠᠯᠳᠠᠷ︾ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪ∙ᠲᠡᠭᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠰ∙ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠵᠠᠮᠰᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠪ∙ᠲᠡᠭᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ Scratch ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠰ∙ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠵᠠᠮᠰᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ Omnium ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠳᠦ Point race ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ