ᠬᠠᠴᠦ᠋ ᠪᠠᠰᠶᠤ᠋ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ 24 ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠬᠠᠴᠦ᠋ ᠪᠠᠰᠶᠤ᠋ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ 24 ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠦ᠋ ᠪᠠᠰᠶᠤ᠋ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋  ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠴᠦ᠋ ᠪᠠᠰᠶᠤ᠋ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠺᠤᠬᠤ᠋ ᠮ∙ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠺᠠᠺᠥᠷᠶᠦ ᠮ∙ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠶᠤ᠋ ᠶᠢ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠ᠊∙ᠢᠴᠢᠨᠨᠣᠷᠪᠤ᠂ ᠠ᠊∙ᠪᠠᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠭ∙ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠷ∙ᠰᠢᠵᠢᠷᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠰ∙ᠲᠤᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠪ∙ᠲᠦᠷᠦᠪᠤᠯᠤᠳ᠂ ᠡ᠊∙ᠳᠦᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠲ∙ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ 24 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ