︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠤᠲᠠᠢ ᠪᠢᠽᠢᠨᠧᠰᠮᠸᠨ︾  ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠤᠲᠠᠢ ᠪᠢᠽᠢᠨᠧᠰᠮᠸᠨ︾  ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠪᠢᠽᠢᠨᠧᠰᠮᠸᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ  ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 11 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 2018 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠳᠦ ᠤᠭ ᠨᠣᠮ ᠢ ︽ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ︾ ᠫᠠᠪᠯᠢᠰᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠪᠢᠽᠢᠨᠧᠰᠮᠸᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ᠎ᠡ 30 ᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢ ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠰᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠶᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ︽ᠵᠧᠩᠺᠣ︾ ᠬ∙ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 15 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠦᠦ ︽ᠭᠠᠴᠤᠷᠠᠲᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠯ∙ᠴᠢᠩᠪᠠᠲᠤ ᠪᠢᠽᠢᠨᠧᠰᠮᠸᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃   ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠦ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ︽ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠤᠯᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠱ∙ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠰᠠᠮᠪᠤᠤ᠂ ︽ᠮᠣᠩᠫᠣᠯᠢᠮᠧᠲ᠋︾  ᠤᠨ ᠼ∙ᠭᠠᠷᠮᠠᠵᠠᠪ᠂ ︽ᠠᠷᠠᠳ︾ ᠤᠨ ᠴ∙ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ