ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ | News.MN

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ

MNBA ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠯᠧᠭᠢᠣᠨᠧᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠧᠨ ᠺᠢᠯ ᠢ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠪᠠᠭ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠮᠥᠴᠡ ᠳᠦ 85᠄82 ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠵᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ  ᠬᠤᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠨ∙ᠰᠢᠵᠢᠷᠪᠠᠲᠤ 23 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ 9 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ 4 ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠮ∙ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ 15 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 10 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 8 ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠴᠦ ᠲᠷᠢᠫᠯ  ᠳ᠋ᠪᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡ᠊∙ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠤᠯᠤᠳ 23 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ