ᠣ᠊᠂ᠦᠢᠲ᠋ᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ | News.MN

ᠣ᠊᠂ᠦᠢᠲ᠋ᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ

 

ᠳ᠋ᠢᠨᠮᠤᠬᠠᠮᠸᠳ᠋  ᠺᠤᠨᠠᠶ᠋ᠸᠪ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠪᠤᠯ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠰ ᠬᠣᠲᠠ  ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠭ∙ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠣ᠊∙ᠦᠢᠲ᠋ᠦ᠋ᠮᠡᠨ᠂ ᠪ∙ᠪᠠᠲᠤᠮᠠᠩᠨᠠᠢ᠂ ᠨ∙ᠯᠾᠠᠮᠤᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪ∙ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠨᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 86  ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠲ᠋ᠦ᠋ᠮᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ  ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ

2 ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ

Avatar

Зочин 2018-11-28 198.13.54.126

cxzcxzcxz

Avatar

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ 2018-11-28 43.242.243.107

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃