ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ | News.MN

ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ 2᠂ 4᠂ 5᠂ 17᠂ 24 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠱᠠᠲᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠠᠪᠴᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠥᠯᠳᠡᠵᠦ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠮ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ  ᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ