News.MN - ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦᠽᠪᠸᠺᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ  ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 360 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ 5 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ (5-6 ᠨᠠᠰᠤ᠂ 7-8 ᠨᠠᠰᠤ᠂ 9-10 ᠨᠠᠰᠤ᠂ 11-12 ᠨᠠᠰᠤ᠂ 13-16 ᠨᠠᠰᠤ) ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ 0.1 ᠰᠸᠺᠦ᠋ᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ
ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ
ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ
ᠰᠫᠣᠷᠲ
ᠰᠤᠶᠤᠯ